Vores priser og forretningsbetingelser

.

En p-plads i Falkoner P-hus koster kr. 1.250,00 pr. måned for en bil, og kr. 500,00 pr. måned for en motorcykel. Prisen er inkl. moms.

Vi udlejer både til private og erhverv.

Ønsker du at leje en p-plads, bedes du gennemlæse vores forretningsbetingelser, og udfylde kontrakt formularen. 

Herefter kontakter vi dig hurtigst mulig. 

 

 

Lejebetingelser / aftale

I det følgende kaldes De ”kunden” og P-hus Falkoner Plads ApS ”P-hus Falkoner Plads”.

Aftalevilkår

Ved tilsendelse af oplysninger anmodes der om parkeringsplads hos P-hus Falkoner Plads på det angivne parkeringsanlæg og fra den 1. i den valgte måned.

Kunden modtager e-mail, der bekræfter hvilke oplysninger, der er sendt til P-hus Falkoner Plads.

P-hus Falkoner Plads oplyser på e-mail, hvorvidt der er en ledig plads på det pågældende parkeringsanlæg.

Er der en ledig plads tilsendes samtidig parkeringsaftale til underskrift. Parkeringskort og faktura vedlægges parkeringsaftalen.

Er der ikke en ledig parkeringsplads sættes kunden på venteliste og P-hus Falkoner Plads retter henvendelse på e-mail, når der er en ledig plads. Kunden kan til enhver tid anmode om at blive slettet af ventelisten.

P-hus Falkoner Plads tager forbehold for prisændringer og mangel på ledige parkeringspladser.

Parkering sker altid på eget ansvar.

Kunden indestår for, at alle afgivne informationer er korrekte.

Kunden indestår også for, at denne er berettiget til at foretage nærværende anmodning.

 

Standard vilkår i parkeringsaftale:

Mellem

P-hus Falkoner Plads ApS

Udlejning
Sylows Allé 19 kld. 2.
2000 Frederiksberg
CVR-nr. 33239688

(i det følgende kaldet udlejer)

og

KUNDEN

Navn

Vej

Post nr. By

Att.: XX

CVR/CPR:  

(i det følgende kaldet lejeren) er dags dato indgået nærværende parkeringsaftale.  

 

§ 1.
Lejemålet omfatter nr. XX parkeringsplads på Sylows Allé 19 kld. 2, 2000 Frederiksberg, og gælder for bil/motorcykel med registreringsnummer: XX

Til lejemålet er der udstedt 1 stk. nøgler. Udlejer tilsender nye nøgler, såfremt de bliver opdateret.

Bortkommer nøglen skal meldes til udlejer, nøglerne laves i serier af 10 stk. i en nummerserie eks. P4 – 1 til 10. Mistes en nøgle skal en serie lukkes og man skal betale for en ny serie af nøgler. (P4-9)

Pris ca.  1.500,00 kr.

Lejer skal købe en fjernbetjening til at komme ind i den private p-kælder. Pris per stk. 695,00 kr.

Det er lejers ansvar, at oplyse udlejer om korrekte registreringsnummer til brug for at komme ind og ud af den offentlige p-kælder. Samt at det er lejers ansvar, at holde i de korrekte anviste p-pladser. 

§ 2.
Lejemålet begynder den 1. XXX 2017 og kan fra såvel udlejers som lejers side opsiges med 3 måneders forudgående skriftlig varsel med ophør til den 1. i en måned.

§ 3.
Den månedlige leje per plads er kr. 1.250,00. (kr 500 for MC) Lejen betales forud hver tredje måned, med kr. 3.750,00 (MC kr. 1.500) første gang ved aftalens indgåelse.

Betalingen sker til udlejer via Danske Bank reg.nr. 3543 kontonr. 10773741

Betales lejen og andre pengeydelser ikke rettidigt, kan udlejer opkræve et gebyr på 100,00 kr. +2 % af den del af det skyldige beløb, der overstiger 1.000,00 kr. Ved restancer beregnes morarenter efter Renteloven p.t. med diskontoen + 7 %. Udleverede parkeringskort vil blive sat på spærreliste.

Udlejer er berettiget til, med 3 måneders skriftligt varsel, at forhøje lejen for parkeringspladserne til markedslejen.

Senest samtidig med lejers underskrift på nærværende kontrakt, skal lejer betale et kontant depositum svarende til 3 måneders leje, i alt kr. 3.750,00. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måneders leje. Depositum forrentes ikke. Depositum indestår til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse vedrørende lejeforholdet.

§ 4.
Hvert år den 1.januar forhøjes årslejen med den årlige stigning i nettoprisindekset, jf. Lov bekendtgørelse nr. 76 af 03. februar 1999, dog med min. 3 %. Reguleringen sker i overensstemmelse med udviklingen i det nævnte indeks fra oktober måned forrige år/året før til oktober måned året før/samme år. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2018. Udlejer kan vælge at regulere efter den procentuelle stigning i nettoprisindekset. 

Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere måtte blive beregnet, reguleres lejen i overensstemmelse med udviklingen i et andet eksisterende tilsvarende indekstal, eller hvis et sådant ikke findes efter principper, som ligger den anførte indeksregulering så nær som muligt. 

§ 5.
Arealet må kun benyttes til parkering af personbiler eller motorcykler. Bilen/motorcyklen må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andre. Signalhorn må ikke benyttes ved parkeringspladsen. Det udlejede må ikke uden skriftligt samtykke fra udlejers side bruges til andet end parkering for lejerens motorkøretøj. 

§ 6.
Betaling af leje skal ske til anviste bank konto i §3. Påfør følgende tekst Kunde XX, plads XX eller faktura nr. Ønskes en årlige faktura opkræves et faktureringsgebyr på kr. 75,00 pr. tilsendte faktura.  

§ 7.
Om nødvendigt skal kørsel til og fra det lejede areal foretages efter anvisning fra udlejer. Uden udlejers skriftlige tilladelse må eventuelt omliggende arealer, hverken midlertidigt eller varigt anvendes til parkering, oplægning af varer eller lignende. 

§ 8.
Lejeren skal følge udlejers anvisninger om arealets brug. Udlejer forbeholder sig ret til at føre ledninger og kabler over det lejede. 

Udlejer påtager sig intet ansvar for snerydning på og omkring parkeringsarealet eller eventuelle følgeskader heraf.  

§ 9.
Betales lejen ikke rettidigt, eller misligholder lejeren på anden måde kontrakten, kan udlejer straks ophæve lejemålet. Ophæves lejemålet skal lejeren straks betale leje og andre pengeydelser, for tiden indtil  lejeforholdet kunne have været opsagt med det i § 2 anførte varsel. Lejeren skal endvidere erstatte ethvert tab, som misligholdelsen har påført udlejer. 

§ 10. 
I tilfælde af søgsmål ved de ordinære domstole vedtages Københavns Byret eller Østre Landsret som værneting, alt efter sagens karakter. 

§ 11.
Lejers fulde cvr/cpr. nr. skal fremgå af første side i nærværende kontrakt. Manglende angivelse af cvr.nr. vil medføre, at den indgåede aftale anses som opsagt af lejer. Opsigelsen sker i henhold til reglerne herfor, jf. § 2 i nærværende aftale.

§12.
Lejer har pligt til straks at oplyse udlejer om ændringer i de oplysninger, som lejer har givet ved aftalens indgåelse, herunder adresseændring, ændring af betalingsforhold o.lign. Hvis lejer ikke har meddelt adresseændring, er udlejer berettiget til at opkræve et gebyr for håndtering af returpost 

Kundens fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret efter aftalens indgåelse.

Er der ledige pladser på det pågældende parkeringsanlæg og ønsker kunden alligevel ikke pladsen, efter de 14 dages fortrydelsesret skal der minimum betales tre måneds parkeringsleje.

Behandling af personoplysninger

P-hus Falkoner Plads anvender personoplysninger såsom navn, adresse og e-mail i forbindelse med sagsbehandling eller såfremt parkering sker i strid med parkeringsanlæggets parkeringsbestemmelser.

Alle oplysninger opbevares maksimalt 5 år af P-hus Falkoner Plads efter endt kundeforhold.

Ved henvendelse til P-hus Falkoner Plads kan det til enhver tid oplyses, hvad der måtte være registreret.

 

Venligst udfyld nedenstående og tryk SEND

Bil
Motorcykel