En p-plads i Falkoner P-hus koster kr. 1.390,00 pr. måned for en bil, og kr. 566,00 pr. måned for en motorcykel. Alle priser tillægges moms.

Vi udlejer både til private og erhverv.

Ønsker du at leje en p-plads, bedes du gennemlæse vores parkeringsaftale og tryk Bestil.

Herefter kontakter vi dig hurtigst muligt.

Parkeringsaftale

I det følgende kaldes De ”Kunden” og P-hus Falkoner Plads I/S ”Udlejer”.

Aftalevilkår

Ved tilsendelse af oplysninger anmoder Kunden om parkeringsplads i P-hus Falkoner Plads, Sylows Allé 19, kld. 2, 2000 Frederiksberg på det angivne parkeringsanlæg og fra den 1. i den valgte måned.

Kunden modtager e-mail, der bekræfter hvilke oplysninger, der er sendt til Udlejer.

Udlejer oplyser på e-mail, hvorvidt der er en ledig plads i P-hus Falkoner Plads.

Er der en ledig plads sender Udlejer samtidig parkeringsaftale til Kundens underskrift. Faktura på leje m.v. følger med parkeringsaftalen.

Er der ikke en ledig parkeringsplads sættes Kunden på venteliste, og Udlejer retter henvendelse på e-mail, når der er en ledig plads. Kunden kan til enhver tid anmode om at blive slettet af ventelisten.

Udlejer tager forbehold for prisændringer.

Parkering sker altid på Kundens eget ansvar.

Kunden indestår for, at alle afgivne informationer er korrekte.

Kunden indestår også for, at denne er berettiget til at foretage nærværende anmodning.

 

Standardvilkår i parkeringsaftale:

Mellem

P-hus Falkoner Plads I/S

CVR-nr. 40 95 38 33

c/o E.KOLDsulting

Fortunvej 27

2920 Charlottenlund

(i det følgende kaldet Udlejer)

og

KUNDEN

Navn

Vej

Post nr. By

Att.: XX

Evt. CVR-nr.:  

(i det følgende kaldet Kunden) er dags dato indgået nærværende parkeringsaftale.  

 

§ 1.
Lejemålet omfatter parkeringsplads 
nr. XX på Sylows Allé 19 kld. 2, 2000 Frederiksberg.

Til lejemålet er der udstedt én nøgle, som kunden får udleveret ved aftalens ikrafttræden. Udlejer sender ny nøgle til Kunden, såfremt den bliver opdateret. Endvidere udleveres der én elektronisk nøgle.

Bortkommer nøglen skal Kunden straks melde det til Udlejer. Nøglerne laves i serier af 10 stk. i en nummerserie, f.eks. P4 nr. 1 til 10. Mistes en nøgle, skal en serie lukkes, og Kunden skal betale for en ny serie af nøgler.

Pris ca. 2.000,00 kr. (2024-pris) plus moms.

Kunden skal der ud over købe en fjernbetjening til at komme ind i den private p-kælder. Pris per stk. 695,00 kr. (2024-pris) plus moms.

Ved lejemålets ophør skal nøgler og fjernbetjening returneres til Udlejer uden tilbagebetaling. 

§ 2.
Lejemålet begynder den 1. XXX 2024, og kan fra såvel Udlejers som Kundens side opsiges med tre måneders forudgående skriftligt varsel med ophør til den 1. i en måned.

§ 3.
Den månedlige leje per plads er 1.390,00 kr. (566 kr. for MC) Lejen betales forud hver tredje måned med 4.170,00 kr., (MC 1.698,00 kr.) første gang ved aftalens indgåelse. Lejeopkrævninger udsendes pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Ved aftalens indgåelse opkræves leje indtil næste opkrævningstermin. Alle de anførte beløb tillægges moms. Lejen forfalder til betaling den 8. i opkrævningsmåneden.

Betalinger sker til Udlejers bankkonto i Nykredit reg.nr. 5479 kontonr. 5081561.

Betales lejen og andre pengeydelser ikke rettidigt, kan Udlejer opkræve et gebyr på 250,00 kr. Ved restancer beregnes morarenter efter Renteloven, p.t. med den af Nationalbanken fastsatte referencesats + 8 %.

Udlejer er berettiget til med tre måneders skriftligt varsel at forhøje lejen for parkeringspladsen til markedslejen.

Senest samtidig med Kundens underskrift på nærværende aftale, skal Kunden betale et kontant depositum svarende til tre måneders leje, i alt 4.170,00 kr. for en bil (1.698,00 kr. for en MC) plus moms. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til tre måneders leje. Depositum forrentes ikke. Depositum indestår til sikkerhed for Kundens opfyldelse af enhver forpligtelse vedrørende lejeforholdet.

§ 4.
Hvert år den 1. januar forhøjes årslejen uden særskilt varsel med den årlige procentvise stigning i nettoprisindekset, jf. Lov bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999, dog med min. 3 %. Reguleringen sker i overensstemmelse med udviklingen i det nævnte indeks fra oktober måned forrige år til oktober måned året før den pågældende 1. januar. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2025. 

Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere måtte blive beregnet, reguleres lejen i overensstemmelse med udviklingen i et andet eksisterende tilsvarende indekstal, eller - hvis et sådant ikke findes - efter principper, som ligger den anførte indeksregulering så nær som muligt. 

§ 5.
Arealet må kun benyttes til parkering af personbil eller motorcykel i den anviste plads. Bilen/motorcyklen må ikke henstilles således, at den generer ind- og udkørslen for andre. Signalhorn må ikke benyttes ved parkeringspladsen. Det udlejede må ikke uden skriftligt samtykke fra Udlejers side bruges til andet end parkering for Kundens motorkøretøj.

Kørsel til og fra det lejede areal skal foretages efter anvisning fra Udlejer. Uden Udlejers skriftlige tilladelse må eventuelt omkringliggende arealer, hverken midlertidigt eller varigt anvendes til parkering, oplægning af varer eller lignende. 

§ 6.
Betaling af leje skal ske til den anviste bankkonto i §3 med følgende tekst Kunde XX, plads XX eller faktura nr. XX.  

§ 7.
Udlejer forbeholder sig ret til at føre ledninger og kabler over det lejede. 

Udlejer påtager sig intet ansvar for snerydning på og omkring parkeringsarealet eller eventuelle følgeskader heraf, og parkering sker altid på eget ansvar.  

§ 8.
Betales lejen ikke rettidigt, eller misligholder Kunden på anden måde parkeringsaftalen, kan Udlejer straks ophæve lejemålet. Ophæves lejemålet, skal Kunden straks betale leje og andre pengeydelser, for tiden indtil lejeforholdet kunne have været opsagt med det i § 2 anførte varsel. Kunden skal endvidere erstatte ethvert tab, som misligholdelsen har påført Udlejer.

§ 9. 
I tilfælde af søgsmål ved de ordinære domstole vedtages Københavns Byret som værneting med sædvanlig ankeadgang. 

§ 10.
Kunden har pligt til straks at oplyse Udlejer om ændringer i de oplysninger, som Kunden har givet ved aftalens indgåelse, herunder adresseændring og lignende. Hvis Kunden ikke har meddelt adresseændring, er Udlejer berettiget til at opkræve et gebyr for håndtering af returpost m.v.

§ 11.
Kommunikation foregår via e-mail, herunder fremsendelse af aftale, fakturaer, varslingsskrivelser m.v. 

Kundens fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret efter aftalens indgåelse.

Er der ledige pladser i parkeringshuset og fortryder Kunden aftalen inden for de 14 dages fortrydelsesret, skal der minimum betales tre måneders parkeringsleje.

Behandling af personoplysninger

Hvad indhenter vi?
P-hus Falkoner Plads indsamler og anvender personoplysninger, herunder navn, adresse og e-mail i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens regler. Oplysningerne behandles fortroligt af P-hus Falkoner Plads og videregives ikke til tredjepart, medmindre der er lovkrav eller -hjemmel hertil. 

Formål
Personoplysningerne anvendes i forbindelse med bestilling af P-plads, lejeaftaler, sagsbehandling, eller såfremt parkering sker i strid med parkeringsanlæggets parkeringsbestemmelser.

Opbevaring og sletning af data
Alle oplysninger opbevares maksimalt 5 år af P-hus Falkoner Plads I/S efter endt kundeforhold.

Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesloven visse rettigheder, herunder ret til at kræve oplyst hvilke persondata vi har indhentet om dig. Ved henvendelse til P-hus Falkoner Plads kan det til enhver tid oplyses, hvad der måtte være registreret. Henvendelse kan ske til info@falkoner.dk.

Tryk på knappen nedenfor og bliv henvist til bestillingssiden.